อาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันงดงาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 เคยใช้เป็นหอคำ ศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองในอดีต ภายหลังเมื่อมีการย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกเมืองในปี พ.ศ.2539 อาคารนี้จึงได้รับการปรับปรุงเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai City Arts & Cultural Centre) สถานที่เพื่อให้ คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น อันจะสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ และ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวเมืองเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต
       ห้องนิทรรศการถาวรจำนวน 15 ห้อง จัดแบ่งตามเนื้อหาสาระนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง ล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรืองและเสื่อมถอย เปลี่ยนแปลงจวบจนเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของชาวเชียงใหม่
     นำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งวีดีทัศน์ ซอฟแวร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟฟิค และภาพประกอบคำบรรยาย เพื่อให้การชมนิทรรศการได้ทั้งความรู้ และความตื่นตาตื่นใจ
   
   
เชียงใหม่วันนี้     ฉายวีดีทัศน์ "เชียงใหม่วันนี้" ให้ภาพรวมของเมืองเชียงใหม่ทีผสานวัฒนธรรมประเพณีไว้กับวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน
   
ก่อนจะเป็นเมืองเชียงใหม่     ร่องรอยอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในดินแดนที่ต่อมาคืนล้านนา มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ บ่งบอกถึงการมี ผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ย้อนหลังไปหลายพันปี
   
อารยธรรมสองลุ่มน้ำ     พระญามังรายสถาปนาเมืองเชียงรายหรือโยนกนครขึ้นในที่ราบลุ่มแม่น้ำกก หลังจากนั้นอีกสองทศวรรษก็ได้มุ่งลงใต้และยึด เมืองหริภูญชัยบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางอันเจริญมั่งคั่งของอาณาจักรมอญในเวลานั้น นับเป็นการเริ่มต้นก่อรูปขึ้น ของอาณาจักรล้านนา
   
สร้างบ้านแปงเมือง     การตั้งเมืองเชียงใหม่ได้เริ่มจากการหาทำเลที่ตั้งโดยความเชื่อเรื่องนิมิตและชัยมงคล และวางผังเมืองโดยอิงคติความเชื่อความมีตัวตน ของเมือง มองเมืองเปรียบเหมือนร่างกาย ความเชื่อทางศาสนาเรื่องไตรภูมิ รวมทั้งทักษา จึงมีพิธีกรรมและประเพณีที่เชื่อมโยงระหว่าง ความคิดความเชื่อกับเมืองมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีสัณฐานเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่างจากเมือง ในยุคสมัยเดียวกันในภูมิภาคนี้
   
ความสัมพันธ์กับภูมิภาค     เมื่อเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองขึ้นมีการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ในภูมิภาคใกล้เคียงทั้งด้านการค้า และการบริหารการปกครอง ทำให้มีทั้งการรับและส่งต่ออิทธิพลทางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา อาหาร การแต่งกาย ภาษา
   
ร้อยปีล่วงแล้ว     การทำสัมปทานป่าไม้และการสร้างทางรถไป อีกทั้งความเจริญทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองได้ทำให้เชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
   
สิ่งดีงามของเชียงใหม่     เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และงานศิลปหัตถกรรม ร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยศิลป์ที่แสดงถึงความรุ่งเรือง ของเมืองเชียงใหม่ในอดีตสอดแทรกอยู่ในทุกอณูของเมืองเชียงใหม่
   
   
ประวัติอาคาร     แสดงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอาคาร "หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่"
   
เจ้าหลวงเชียงใหม่     การปกครองระบบเจ้าเมืองเชียงใหม่ภายหลังจากพระเจ้ากาวิละได้ต่อสู้เพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
   
ชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปิง     พายเรือขึ้นล่องหาปลา..........ทำนาริมสองฝั่งปิง คือภาพชีวิตปกติของชาวล้านนา....... ความสำคัญของแม่น้ำปิงต่อการดำรงชีวิตของชาวเชียงใหม่และการอยู่อาศัยของผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำปิง
   
คนในเวียง     วิถีชีวิตของคนในเมืองเชียงใหม่ที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพและวัฒนธรรม มีร้านค้าเรือนแถว และกาดมั่วแบบท้องถิ่นที่ผู้คนเอาสินค้า ในการดำรงชีวิตประจำวันมาซื้อขายแลกเปลี่ยน
   
พุทธศาสนากับคนเมือง     พุทธศาสนาคือหลักยึดมั่นของวัฒนธรรมล้านนา วิหารในวัดล้านนาเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และยังเป็นพื้นที่แสดงถึงองค์ประกอบ ทางพุทธศิลป์ในแบบล้านนา
   
ประเพณี 12 เดือน     ประเพณี 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วย ประเพณีในระบบความชื่เรื่องผีและบูชาบรรพบุรุษ ประเพณีตามความศรัทธาในพุทธศาสนา และประเพณีร่วมสมัย
   
สังคมเกษตร     ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงทำให้คนเชียงใหม่มีระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำแบบเหมืองฝาย เพื่อแบ่งปันการใช้น้ำอย่างเป็นธรรม
   
คนบนดอย     ตามสันเขาและไหล่เขารอบเชียงใหม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง มาอาศัยตั้งถิ่นฐานกลุ่มคนเหล่านี้ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นของคนเองแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่