จากอดีตจนถึงปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 700 ปี มีความสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของประเทศไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งด้วยเหตุนี้ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Historical Centre) จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ เรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ นับแต่สร้างเมืองเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน อาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ด้านหลัง หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนนิทรรศการถาวร แหล่งขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นแนวกำแพงโบราณของวัดพระแก้วในอดีต ที่สร้างขึ้นตามคติของชาวไทยภาคกลาง และห้องสมุดพื้นบ้าน-ย่าน-เวียงเชียงใหม่ แหล่งค้นคว้าข้อมูลสาธารณะสำหรับชาวเชียงใหม่
   
   
ก่อนราชวงศ์มังราย     กล่าวถึงชุมชนลัวะ หรือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ อิทธิพลด้านแนวคิดความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ของลัวะ ที่ยังสืบทอดมาให้เห็นและมีบทบาทในปัจจุบัน ตำนวนพื้นเมืองเชียงใหม่ และการใช้ประโยชน์จากตำนาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาของ ชนชาติ จลอดจนการหลอมรวมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่
   
ยุคราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1839-2101)     เรื่องราวการสร้างเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงยุครุ่งเรือง กฎหมายมังรายศาสตร์ พุทธศาสนา พัฒนาการของอักษร ภาษา และวรรณกรรมล้านนา ยุทธศาสตร์และเส้นทางการค้าของเชียงใหม่
   
พม่าปกครอง (พ.ศ.2101-2317)     ประวัติศาสตร์กว่า 200 ปี ในช่วงที่เชียงใหม่ตกอยู่กายใต้การปกครองของพม่า การต่อสู้ และร่องรอยการผสมผสานทางวัฒนธรรม ที่หลงเหลือไว้ในงานสถาปัตยกรรม ภาษา อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ
   
   
หลังเป็นอิสระจากพม่า (พ.ศ.2317-2475)     สภาพบ้านเมืองเชียงใหม่หลังเป็นอิสระจากการถูกปกครองโดยพม่า การรวบรวมกำลังคนเพื่อฟื้นฟูบ้านเมือง บทบาทของเจ้าผู้ครองนครต่อพลเมือง การตกเป็นเมืองประเทศราชของสยาม ตลอดจนการขยายตัวของความเจริญผ่านการเข้ามาของเส้นทางเดินรถไฟ และเส้นทางคมนาคมสมัยใหม่
   
จากประเทศราชเป็นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2475-ปัจจุบัน)     บทบาทของเชียงใหม่เมื่อครั้งยังเป็นเมืองประเทศราชการติดต่อทางการค้าและธุรกิจป่าไม้กับต่างชาติ ความขัดแย้งกับคณะมิชชันนารี การปรับปรุงรูปแบบ การปกครองในรูปของมณฑลเทศาภิบาลในการต่อมา การปฏิรูปการปกครองของสยามอันส่งผลต่อการเปลี่ยนสถานะ ของเชียงใหม่เป็นจังหวัดเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆ
   
แหล่งโบราณคดีแนวกำแพงโบราณ     หลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีแนวกำแพงโบราณ 2 แห่ง ภายในพื้นที่ของหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ มีอายุอยู่ในชั้นดินทางวัฒนธรรม ระยะที่ 2 ราวสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นแนวกำแพงของวัดพระแก้วเดิม ซึ่งสร้างขึ้นเป็นวัดในพระราชวังตามคติของภาคกลาง เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามของกรุงรัตนโกสินทร์
   
   
ห้องสมุด ฟื้นบ้าน-ย่าน-เวียงเชียงใหม่     ห้องสมุดสาธารณะสำหรับประชาชน แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ของเมืองเชียงใหม่ในเรื่องข่าวสาร ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์