ชาวล้านนามีรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน ภายใต้เอกลักษณ์ความงดงาม ภายนอกนั้นได้แฝงความหมายภายใน ที่สะท้อนถึงคติความเชื่อ และความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวล้านนา (Lanna Folklife Museum) ได้รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา ลักษณะทางศิลปะที่ปรากฏในงานต่างๆ เช่น พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ไว้ด้วยกัน ์
       พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวง (เดิม) บริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในย่านกลางเวียงเชียงใหม่ เมืองประวัติศาสตร์
   
   
ข่วงแก้วล้านนา     นำเสนอต้นความคิดของพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา แนวคิดตั้งเดิมในเรื่องการปกปักรักษาโดยจิตวิญญาณต่างๆ ผสมผสานกับพิธีกรรมที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงศิลปะของชาวล้านนาที่เกิดภายใต้ความศรัทธาทางพุทธศาสนา
   
ภายในวิหาร     นำเสนอแบบแผนสถาปัตยกรรมของวิหารล้านนา การสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์อันมีที่มาจากความศรัทธาของชาวล้านนาต่อพุทธศาสนา รูปแบบการตกแต่งเครื่องสักการะอันงดงาม แอบแฝงความหมายทางพุทธิปัญญาของชาวล้านนา
   
เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา     ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือ ลวดลายต่าง ๆ มีที่มาจากคติความเชื่อที่สัมพันธ์กับเรื่องราวทางศาสนา และความเป็นสิริมงคล
   
ประติมากรรมในพุทธศาสนา     นำเสนองานประติมากรรมประเภทต่างๆ ในสมัยโบราณที่สร้างในล้านนา รวมไปถึงสกุลช่างพื้นบ้านปัจจุบัน ความหลากหลายทางรูปแบบและวัสดุ ที่ใช้ทั้งปูนปั้น หิน แก้ว ไม้ โลหะ ประติมากรรมลอยตัว นูนสูง และนูนต่ำ ซึ่งมักพบเป็นส่วนประดับส่วนหนึ่งของอาคารของชาวล้านนา
   
แห่ครัวทาน     ให้ความรู้เรื่องประเพณีแห่ครัวทาน อันเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศรัทธาในพุทธศาสนาและยังสัมพันธ์กับศิลปะอื่นๆ เช่น ฟ้อนแห่ครัวทาน การขับซอ
   
จิตรกรรมล้านนา     นำเสนองานจิตรกรรมฝาผนังของสกุลช่างเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อิทธิพลทางศิลปะจากอาณาจักรข้างเคียง รวมไปถึงงานจิตรกรรม บนวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะการเขียนจิตรกรรมบนกระจก และการเขียนในลาน การบันทึกองค์ความรู้แขนงต่างๆ ในอีต เช่น จักรวาลวิทยา การเมืองการปกครองโหราศาสตร์ วรรณกรรม ตำรายา การสักยันต์
   
   
หัตถศิลป์พื้นบ้าน     นำเสนอเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนา เน้นที่งานเครื่องเขินและเครื่องปั้นดินเผา รูปทรงและลวดลาย ตามสกุลช่างต่างๆ อันแสดงถึงความชินาญของช่างแต่ละท้องถิ่นสถาพภูมิศาสตร์ สังคม ตลอดจนค่านิยมต่างๆ
   
จักสาน ทำมาหากิน     นำเสนอประเพณีความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรกรรมของชาวบ้านในล้านนา และเครื่องมือเครื่องใช้จากการจักสาน
   
ดนตรี วิถีชีวิต     แสดงถึงประเพณีแอ่วสาว และเรื่องราวของดนตรีที่มีส่วนสมัพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวล้านนา จนถึงอาหารการกินแบบล้านนา
   
ประวัติอาคาร     นำเสนอประวัติของอาคารศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
   
มหรรฆภัณฑ์ล้านนา     นำเสนอเรื่องราวของงานเครื่องสูงของล้านนาที่ใช้ในการสักการะบูชาพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทำจากเงิน ทอง แก้ว แหวน และเครื่องประดับต่างๆ เรื่องราวของหัวใจพระเจ้าซึ่งอยู่ภายในพระพุทธรูปทำด้วยเครื่องเงิน ภายในบรรจุอัญมณีต่างๆ รวมถึงลักษณะ การบรรจุพระธาตุจำลอง ซึ่งใช้ในพิธีวางฤกษ์แบบโบราณล้านนา