เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ Chiang Mai Centre Museums  
      ถนนพระปกเกล้า ต.สรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Prapokklao Rd., Si phum, Muang,  
  Chiang Mai 50200  
     
      Tel +66053-217-793 Fax +66053-219-833  
      Web site : www.cmocity.com
Facebook : www.facebook.com/cm.3museum  
 
Chiang Mai City Arts & Cultural Centre.
Chiang Mai Historical Centre.
Lanna Folklife Museum.
Chiang Mai Museum Centre.