Action Plan Historic Environmental Preservation วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
Chiang Mai Urban Development Models วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
การขุดค้นทางโบราณคดีแนวกำแพงโบราณ แหล่งโบราณคดีกลางเวียง วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
รายงานกรขุดแต่งศึกษาโบราณสถาน วัดสะดือเมือง วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
โครงการปรับปรุงศาลากลางเดิมเป็นหอศิลปวัฒนธรรมล้านนาเมืองเชียงใหม่ วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
แผนปฏิบัติการ การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 6
โครงการจัดทำเครื่องมือชี้วัดความยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่ วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 7
ผังเมืองเชียงใหม่ 2553 วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 8
บ้านเก่า เล่าเรื่อง ชุมชนเมือง วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 9
  วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 10
  วารสารฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ 11