เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมอันงดงามสร้างเมื่อ ปี 2467 เคยใช้เป็นหอคำ ศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายั?ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองในอดี? ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งขอ?เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ก่อนที?จะย้ายไปไว้ที่วัดเจดีย์หลว? เดิมเป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าการวิโรรสสุริยวงศ์ ถึงเจ้าเทพไกรสรพระธิดา ซึ่งเสกสมรสกับเจ้าอินทวิชยานนท?เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คนที่ 7 ผู้ใช้หอคำซึ่งอยู่ในบริเวณคุ้มกลางเวีย?เป็นศูนย์กลา?การบริหารนครเชียงใหม? เมื่อเจ้าอิทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัยจึงตกเป็นของเจ้าดารารัศม?พระธิด? ต่อมาเมื่อ จัดการปฏิรูป การปกครองตามระบบเทศาภิบาลเจ้าดารารัศมีจึงใช้คุ้มกลางเวียงแห่งนี้เป็น“ศาลารัฐบาล”หรือที่ทำการรัฐบาล discount tory burch

     ต่อมาเมื่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มใช้ศาลากลางหลังใหม? บนถนนโชตนาเป็นศูนย์ราชการจังหวัด และได้ย้ายหน่วยงาน ออกหมดในปี 2539 อาคารหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างไว้โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้าไ?ใช้ประโยชน์จนถึงปลายปี 2540 เทศบาล นครเชียงใหม่ได้ขอปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำป?2542 ประเภทที่ทำการอาคา?สาธารณะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ?/span>
   

     เชียงใหม่นอกจากจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรร? ในอดีตนครแห่งนี้เค?เป็น ศูนย์กลางในทุก?ด้านของอาณาจักรล้านนาทั้งการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสน?และวรรณกรร? แต่ที่ผ่านมายังขาดแหล่งที่เป็นศูนย์กลางให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรร? เพื่อให้ ลูกหลานชาวเชียงใหม?นักท่องเที่ย? ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้องและครอบคลุมในทุกด้า?

 

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
     จึงเกิดขึ้? เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้รากเหง้าของตนเองและบ้านเมือ?รู้จักวิถีชีวิ?ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองอันจะสร้างความภาคภูมิใ?แล?จิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สิบไ? นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ?ในเขตเมืองเก่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจ นครเชียงใหม่ตลอดจนผู้คนในท้องถิ่? อันเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ?/span>

     ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้จัดแบ่งพื้นที่อาคารด้านหน้าเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาว? อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรร?นิทรรศการหมุนเวียน ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องนิทรรศการศิลปกรรมล้านน?ห้องสารสนเทศ และห้องภัณฑารักษ?

 
.">
      หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ชนะการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ครั้งที่?6 ประจำปี 2549 ( The 6th Thailand Tourism Awards 2006 )  จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งหอศิลป- วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้เข้าร่ว? การประกวดเป็นปีแรก และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของภาคเหนือประเภ?แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  27?กันยายน  2549
 
      หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้รับรางวัล ASEANTA Excellence Awards 2007 ครั้งที่ 21 ได้รับรางวัลประเภท Bast ASEAN Cultural Preservation Effort จัดโดย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอาเซีย?(ASEAN Tourism Association - ASEANTA)
   
 
   
Rolex Submariner Replica.