เชิญชวนร่วมประกวดการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่

          ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี เข้าร่วมการประกวดการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เชียงใหม่…ให้ฉันดูแลเธอ” (Chiang Mai…Let’s me take good care of you) โดยมีประเด็นของการขับเคลื่อนในการดูแลเมืองเชียงใหม่ใน 5 ประเด็น คือ (1) ดูแลเศรษฐกิจเมือง (2) ดูแลสภาพแวดล้อมเมือง (3) ดูแลพื้นที่สีเขียวของเมือง (4) ดูแลภาคประชาสังคม และ (5) ดูแลประชาคมเมือง โดยมีกติกาในการร่วมประกวด คือ

          ? ส่งเป็นงานเดียว หรือ งานกลุ่มๆ ละ ไม่เกิน 3 คน

          ? ในกลุ่มทุกคนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันประกาศผลการตัดสิน)

          ? การตัดสินจะมีสองรอบ โดยรอบแรกจะเป็นการตัดสินจากคณะทำงาน และรอบที่สองจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 โดยแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบจะมีการนำเสนอโครงงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

          ? การส่งโครงงานในขั้นตอนแรก ส่งใน format ของ File PDF หรือ JPG ในขนาดภาพ A3 แนวตั้ง (297 x 420 มิลลิเมตร) ไม่เกิน 3 แผ่น โดยให้บันทึกชื่อที่จะส่งเป็นชื่อตัวเองหรือชื่อทีม 3 Capital Letters_ตามด้วยชื่อภาพ เช่น ABC_concept01 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

          ? หลังจากที่คณะทำงานตัดสินในรอบแรกแล้ว จะมีการประกาศผลผ่านทางเพจ “เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ” และ “Chiang Mai Learning City” ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

          ? งานที่ผ่านรอบแรกแล้ว จะต้องเข้าร่วมการอบรมและทำ Workshop สั้นๆ กับทีมคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงงานสำหรับการนำเสนอในรอบสุดท้ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

          ? รางวัลของแต่ละประเด็นของการขับเคลื่อนจะมี 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

          ? ส่งโครงงานได้ที่ อีเมล ฟื้นบ้านย่านเวียง เชียงใหม่ <[email protected]> ?✍️

          **ผลของการตัดสินจากคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า

          ?กิจกรรมนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมวิจัยจากสามโครงการ

          (1) โครงการ “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 2 (2562);

          (2) โครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเมืองพลวัตที่ยั่งยืน” และ โครงการวิจัย “โครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่” ทั้งสองโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบ “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” โปรแกรมที่ 15