08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

“การขยับ ปรับ และไปต่อของโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว”

งานเสวนาออนไลน์
27. Nov 21
01.30pm-04.00pm
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

งานเสวนาออนไลน์

งานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การขยับ ปรับ และไปต่อของโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว” จัดขึ้นโดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/wiangkeaw

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วเป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสงค์จะพัฒนาพื้นที่บริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างสอดคล้องกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันกำหนดอนาคตของพื้นที่แห่งนี้ว่าควรถูกใช้งานต่อไปอย่างไร และจัดให้มีการประกวดแบบโครงการในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ส่งแบบเข้าประกวดถึง 15 ทีม ทีมที่ชนะใจชาวเชียงใหม่ ออกแบบด้วยแนวคิด ‘เผยแผ่นดินสู่ถิ่นเวียงแก้ว’ เมื่อกรมศิลปากรได้เข้ามาทำหน้าที่ขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ ทำให้ได้พบหลักฐานยุคเวียงแก้วมากมายที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เคยถูกใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่วังหลวงของกษัตริย์ล้านนา ก่อนที่จะกลายมาเป็นเรือนจำมณฑลพายัพช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาจึงถูกใช้งานเป็นเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ถึง พ.ศ. 2544 และเปลี่ยนเป็นทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2555 จึงได้ย้ายออกไป

ความน่าสนใจของโครงการนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ความรู้ใหม่ที่ค้นพบด้านโบราณคดีเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณค่าทับซ้อนหลายยุคสมัยด้วย มีคำถามมากมายเกิดขึ้นตลอดเส้นทางของการทำงานว่า สิ่งใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้บ้าง บางเรื่องราวอาจมีมิติใหม่ให้มองเห็นและเปิดใจที่จะจดจำ การทำงานอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ย่อมมีความแตกต่างทางแนวคิด มีการต่อรอง มีการประนีประนอม เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาระหว่างทุกภาคส่วนที่ร่วมในโครงการ สุดท้ายแล้ว คำถามท้าทายสำหรับทุกคนก็คือ จะพัฒนาพื้นที่นี้อย่างไร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้ในวิถีชีวิตปัจจุบัน โดยยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันหลากหลายมิติ

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานปรับปรุงแบบก่อสร้างโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว ได้มอบหมายให้แผนกพิทักษ์มรดกสยามจัดงานเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้มีการนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ ความรู้ และวิถีการทำงานของโครงการนี้สู่สาธารณะมีการนำเสนอแบบโครงการที่ปรับปรุงล่าสุด และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของโครงการนี้ในอนาคต ทั้งนี้สยามสมาคมฯ โดยแผนกพิทักษ์มรดกสยาม หวังว่าการเสวนาจะช่วยกระตุ้นความสนใจติดตามของสาธารณชนและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการอื่นๆต่อไป

กำหนดการ bit.ly/wiangkeaw_shtseminar

13:30 น กล่าวเปิดงาน โดย คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ, นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานปรับปรุงแบบก่อสร้างโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว

13:35 – 14:00 น. แรกเริ่มการก่อรูปร่างโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว

– การผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว โดย คุณเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง, เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่

– การปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดย คุณพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง, ผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

– การนำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประกวดแบบเพื่อลดข้อขัดแย้งจากความแตกต่างทางความคิด โดย คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่

14:00 – 15:00 น. การปรับเปลี่ยนแบบโครงการฯ ตามคุณค่าหลักฐานโบราณคดีที่ค้นพบใหม่

-กรอบแนวคิดโครงการตามแบบที่ชนะประกวด
โดย อาจารย์กวิน ว่องวิทย์การ, อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– คุณค่าของพื้นที่ ตามหลักฐานโบราณคดีที่ค้นพบ โดย คุณสายกลาง จินดาสุ, นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร

– แนวทางการขยับและปรับแบบเพื่อสื่อคุณค่าพื้นที่ทับซ้อนทางประวัติศาสตร์หลายยุคสมัย
โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล, ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

– แบบโครงการที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการสื่อคุณค่าของหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่ โดย อาจารย์กวิน ว่องวิทย์การ พร้อมทั้งวิทยากรอีกสองท่านร่วมอภิปราย

15:00 – 15:10 น. พัก 10 นาที

15:10 – 15:40 น. โครงการข่วงหลวงเวียงแก้วจะไปต่ออย่างไรในอนาคต
– วิทยากรทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยน

15:40 – 16:00 ถามตอบ

ดำเนินรายการ โดย คุณวทัญญู เทพหัตถี,
สถาปนิกอนุรักษ์ และกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

———————-
A Panel Discussion on Kuang Luang Wiang Kaew Development Project: The Way Forward

Saturday, 27 November 2021
at 13:30-16:00

You may register at https://bit.ly/wiangkeaw

The panel discussion will be conducted in Thai.


The Kuang Luang Wiang Kaew Project was initiated by Chiang Mai Provincial Office, with an aim to transform the area around a former women’s prison for public use. Back in 2014, the Provincial Office held a project contest to determine how the area should be used. Among the participants, the winning team came up with the concept, ‘Revealing the Land to the Wiang Kaew City.’ It was a concept to build a historic public park that can be utilised by everyone, while preserving and showcasing its historical value. The excavation result from the Fine Arts Department indicates that the area used to be a part of the Lanna King’s Palace before becoming a prison.

As this project involves both development and preservation, many questions arose as to what is worth preserving. There were many different ideas and debates along the way, which led to an ongoing effort by various stakeholders to develop the proper solution based on various approaches to the project, while retaining its significant historical values. This seminar aims to set an open stage for the sharing of experience, knowledge, and way of working in bringing the project out to the general public, to exhibit the latest project design, and to discuss and exchange the ways forward.