08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

คนข้าวยาคู้ช้างม่อย

นิทรรศการ + หนังกลางแปลง ฯลฯ
7. Nov — 8. Nov 22
09.00 am, 7 Nov to 08.30 am, 8 Nov
วัดชมพู (Wat Chom Phu)

ประเพณีคนข้าวยาคู้ (ข้าวทิพย์)

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ชุมชนช้างม่อย โครงการกลไกการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เพื่อยกระดับการเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก และผู้ประกอบการในย่านช้างม่อย

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “คนข้าวยาคู้ช้างม่อย”  ณ วัดชมพู ตำบลช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่  ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565

ซึ่งภายในงานมีการแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีคนข้าวยาคู้ (ข้าวทิพย์)  จัดฉายหนังกลางแปลง และกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดชมพูและย่านชุมชนช้างม่อย และขอเชิญร่วมคนข้าวยาคู้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7793