08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

จันทร์หอมฮอมแฮง

กิจกรรมจันทร์หอมฮอมแฮง
14. Sep 20
ถนนราชดำเนิน เมืองเชียงใหม่

กิจกรรมจัททร์หอมฮอมแฮง ครั้งที่ 36

“วิถีราชดำเนิน” ความร่วมมือร่วมใจของผู้คนในย่านนี้ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งคุณภาพชีวิตทั้งของตัวเองและส่วนรวม

จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจเริ่มจากกิจกรรมจันทร์หอมฮอมแฮงที่โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมบนถนนราชดำเนินได้รวมกลุ่ม เพื่อทำความสะอาดในบริเวณย่านนี้ทุกวันจันทร์ที่สองของเดือน จึงได้พบปัญหาในเรื่องของขยะที่ตกค้างในบริเวณถนน เมื่อได้มีโอกาสหารือกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้เกิดแนวคิดร่วมกันที่ว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนรวมถึง ศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินแห่งนี้จะร่วมมือกันเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยโครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการจึงได้จึงได้ขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนของผู้คนบนถนนราชดำเนินเข้าร่วมการรับฟัง ความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาย่าน ถนนราชดำเนินและได้ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าวว่า “วิถีราชดำเนิน”.ในระยะที่ 1 จะเป็นเรื่องของความสะอาด โดยผู้อยู่อาศัยในย่านนี้จะมีการคัดแยกขยะ และเทศบาลฯ จะรับดูแลในส่วนของการจัดเก็บขยะ โดยวางเป้าหมายให้ ขยะถูกนำออกจากพื้นที่โดยเร็วและเกิดขยะตกค้างให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดผลดีในเรื่องของสุขภาวะโดยรวม และภาพลักษณ์ของพื้นที่