ขอเชิญร่วมวงเสวนาหาทางออก
จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน