08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ชุมชนชุมใจ : Chumchon ChumJai

Chiang Mai Art Craft & Food Fest
1. Feb — 2. Mar 23
08.30am-04.30pm
ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่

           เป็นที่ทราบกันดีว่า เชียงใหม่ เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ      เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย  จึงทำให้เชียงใหม่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นจุดหมายของการอยู่อาศัยของผู้คนจากที่ต่าง ๆ จากปัจจัยดังกล่าวนี้เอง     ทำให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ อยู่ในอัตราสูง

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ประชาสังคม และนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ  ให้คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ร่วมออกแบบ วางแผน และกำหนดรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งวิธีการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นแนวทางการทำงานอย่างบูรณาการ  เป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของเมือง และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด อีกทั้งเทศบาลฯ ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในบริเวณพื้นที่หอพื้นถิ่นล้านนา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ทุกคน ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดเก็บข้อมูล (Data) เมือง

ในปี 2566 นี้  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดงาน “ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร    นครเชียงใหม่”  ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566  ณ บริเวณศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา

โดยทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Workshop  โดยภาคชุมชน  การแสดงคีตศิลป์และนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมย้อนวันวาน “เชียงใหม่กลางแปลง” การแสดง 3D Projection Mapping ประกอบเสียงและสื่อผสม AR สร้างสรรค์จินตนาการผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหอกลางเวียงในบรรยากาศ Night Museum จนถึงเวลา 20:30 น.

และจะมีพิธีเปิดงานชุมชนชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่ และเปิดศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่  ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fan page: เทศบาลนครเชียงใหม่ และ Chumchon ChumJai