08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ยอสวยไหว้สาพระญามังราย

"เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่"
7. Apr — 12. Apr 22
07.30am-04.00pm
ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมยอสวยไหว้สาพระญามังราย
11-12 เมษายน 2565

วันที่ 11 เม.ย.65 วันดา เตรียมเครื่องบวงสรวง สาธิตการทำขนมปาด-อาหารพื้นเมืองที่ใช้ในพิธีกรรมล้านนา สาธิตการทำเครื่องสักการะล้านนา ตัดตุง ทำสวยดอก ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

วันที่ 12 เม.ย.65 07.30 น.-10.00 น.ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันบวงสรวง
07.30 น.-08.09 น. เคลื่อนขบวนจากประตูท่าแพ-ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีช่างฟ้อนในขบวนฟ้อนนำขบวน 270 คน

08.09-08.30 น. เริ่มพิธียอสวยสักการะบรรพกษัตริย์ (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

08.30-10.00 น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ข่วงแก้วพระญามังรายแสดงถวายบูชาเมือง
-การแสดงฟ้อนเล็บ ช่างฟ้อนจำนวน 355 คน
-การแสดงฟ้อนเจิง,ฟ้อนดาบ
-การแสดงกลองสะบัดชัย
-การแสดงวงปี่พาทย์