08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

สร้างแสง แป๋งเมือง

นิทรรศการแสดงผลงาน
19. Aug 23
04.00 pm - 07.00 pm
หอพื้นถิ่นล้านนา
อาคารศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
URC
เทศบาลนครเชียงใหม่

นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการออกแบบแสงสว่างสำหรับเมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเวลากลางคืน

กรรมาธิการสถาปนิกล้านนนา ฯ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวิชาการ และวิชาชีพ ภายใต้ชื่อโครงการ : “สร้างแสง แป๋งเมือง:การออกแบบแสงสว่างให้กับเมืองเก่าเชียงใหม่”

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ หอพื้นถิ่นล้านนา

16.00 น. ลงทะเบียน
16.30 น. สัมมนาวิชาชีพ “แสงในสถาปัตยกรรม ความงาม และความหมาย”
โดย ผศ.ดร.วรรณภา พิมพ์วิระยะกุล บ.วิธไล้ท์ จำกัด
18.00 น. ผลงานวิจัย “แนวทางการออกแบบแสงสว่างสำหรับเมืองเก่าเชียงใหม่”
โดย ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด (มุมขวาล่างท้ายโปสเตอร์) เพื่อแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรม ได้เลยค่ะ

หรือ Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5d0fBXXFFuWn95ucRp-5fqXi61VIlj7C0XCAM5RuH9GsHUA/viewform?pli=1