08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

ฮอมปอย วิถีคนเมือง ต๋ามผางประตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง

ต๋ามผางประตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง
25. Nov — 28. Nov 23
05.30 pm - 10.00 pm
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
ฮอมปอย วิถีคนเมือง ต๋ามผางประตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง

25-28 พ.ย. 2566 17.30-22.00 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์