08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

เชียงใหม่เมืองเทศกาล

เมืองเทศกาลโลก World Festival and Event City
29. Oct 22
09.00 am -12.30 pm
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

Chiang Mai Leaning City Forum #2 : เชียงใหม่เมืองเทศกาล
ขอเชิญทุกท่านร่วม วงเสวนาเพื่อการเรียนรู้ว่าด้วยเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ ‘เมืองเทศกาลโลก’ และโอกาสการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2565 : 9.00-12.30น.
ณ ลานหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม)

LIVE 🔴 Facebook & Youtube : Chiang Mai Learning City
https://www.facebook.com/CLC.CMU

เวทีร่วมเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ “เมืองเทศกาลโลก World Festival and Event City”
[ 9.00-11.00น.]
วิทยากร โดย
– ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการภาคเหนือ
– คุณละเอียด บุ้งศรีทอง ที่ปรึกษากรรมการสมาคมโรงแรมไทย
– คุณอนุรักษ์ อินชื่น ผู้ก่อตั้งสมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
– คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้จัดการบริหารโครงการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่
– คุณนิธิศ ตาคำมี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ หัวหน้าโครงการ Chiang Mai Learning City

เปิดตัวงานกิจกรรม ‘แสงยี่เป็ง’ กิจกรรมเรียนรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมประเพณี ยี่เป็งเชียงใหม่ 2565
[11.00-12.30น.]
บอกเล่าแผนการจัดงานโดย
– ตัวแทนชุมชนล่ามช้าง ชุมชนช้างม่อย และชุมชนควรค่าม้าสามัคคี
– ดำเนินรายการโดย สามารถ สุวรรณรัตน์

#เรียนรู้เพื่อพัฒนาเมือง
#TCEBเชียงใหม่#visitlanna#เทศบาลนครเชียงใหม่#CEA#TCDCเชียงใหม่
#ชุมชนล่ามช้าง#ชุมชนควรค่าม้าสามัคคี#ชุมชนช้างม่อย
#CMLC#เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
#CLCMU#ARCHCMU#บพท

ดูน้อยลง