08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

CMGoodWalk
event

Good Walk Chiang Mai

Urban Design and Development Center
26. Feb 20
09.00 AM-12.00 PM
Chiang Mai Historical Centre

Good Walk Chiang Mai

เดินหน้าโครงการ “เตียว หย๊อง เมือง เชียงใหม่”
เปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ สู่ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี

คณะทำงานทำงานโครงการ “เตียว หย๊อง เมือง เชียงใหม่” ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มใจบ้าน กลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวย หอม เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เมืองเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ขอเชิญชาวเมืองเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานใน “พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาย่านเดินได้ย่านเดินดีเชียงใหม่” พร้อมรับฟังเสวนาสาธารณะ “เชียงใหม่เมืองเดินได้ กับการก้าวข้ามกับดักรายได้การท่องเที่ยวปานกลาง” จากผู้ขับเคลื่อนโครงการทุกภาคส่วน

พบกับ คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ / คุณปริษา ปานพรหม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / คุณชัชวาล ทองดีเลิศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ / คุณณภัทร นุตสติ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแทมมารินวิลเลจ / ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และหัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) ดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ UddC-CEUS และผู้จัดการโครงการ GoodWalk

งานเสวนาฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าที่ shorturl.at/AFZ09

กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการนำร่องพัฒนาย่านเดินได้เดินดีเพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองเชียงใหม่ “เตียว-หย้อง-เมืองเชียงใหม่” ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาย่านเดินได้เดินดีเพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองรองของประเทศไทย โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)