08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

event

On Community Root & Cultural Sustainability

รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน
17. Feb — 27. Feb 22
08.30am-04.30pm
ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเปิดนิทรรศการ

“รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยบันทึกความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability” ณ ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) และสามารถเข้าชมฟรีในวันและเวลาเปิดทำการ