08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ปราสาทเขมร

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร”
19. Nov — 14. Jan 22
09.00am-04.30pm
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ในบริเวณหอพื้นถิ่นล้านนา)

DES HOMMES ET DES TEMPLES

หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ผ่านภาพถ่ายโบราณ ภายใต้นิทรรศการชื่อ “ภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร” DES HOMMES ET DES TEMPLES” ร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ เชียงใหม่ (Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO)) โดยนิทรรศการภาพถ่ายมีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สำคัญของการบูรณะซ่อมแซมมรดกทางวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทยและกัมพูชา เช่น พระนคร (อังกอร์) พิมาย พนมรุ้ง และพนมวัน รวมทั้งภาพถ่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์ปราสาทนครวัดที่ประเทศกัมพูชา

โดยมีกำหนดการจัดนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่14 มกราคม 2565 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 11.30 น. ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด (COVID-19)