08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ผาถนา

นิทรรศการ
15. Sep — 31. Oct 21
08.30am-04.30pm
หอกลางเวียง (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม)

นิทรรศการ “ผาถนา”

          “ผาถนา”  คือความปรารถนา  ปรารถนาให้หลุดพ้นในปรัชญาพุทธศาสนา  ซึ่งนิยมระบุเขียนบริเวณฐานพระเจ้าไม้

          “ผาถนา” ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์  “สกุลช่างน่าน”  นิทรรศการที่เผยแพร่ข้อมูลศิลปกรรมแขนงพระเจ้าไม้ในวิธีการศึกษาตามแบบและการต่อยอดในทางความคิดไปสู่มิติการสร้างสรรค์  การดำเนินควบคู่กันไปในทิศทางของการคงอยู่ของศิลปกรรมที่เป็นทั้งรากเหง้าทางวัฒนธรรมและการดำเนินไปกับศิลปกรรมร่วมสมัย

โดย  อาจารย์ เอกพงษ์  เรือนอุ่น 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

  • พิธีเปิดนิทรรศการ  วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2
  • เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 15 -31 ตุลาคม 2564  วันพุธ-วันอาทิตย์  (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.  ปิดทำการ  วันจันทร์และอังคาร  ณ หอกลางเวียง  (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เดิม)