08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

ภาพเชียงใหม่เมื่อวันวาน เกี่ยวกับงานบายศรีทูลพระขวัญ

มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ
16. Mar — 30. Apr 24
08.30am - 04.30pm
หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่

นิทรรศการภาพเก่าเมืองเชียงใหม่ผ่านพิธีกรรมบายศรีทูลพระขวัญ ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้านายฝ่ายเหนือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลที่ 9
การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและรำลึก 150 ปี วันประสูติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี
โดยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา และเทศบาลนครเชียงใหม่

ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ภาพถ่ายเชียงใหม่เมื่อวันวาน เกี่ยวกับงานบายศรีทูลพระขวัญ”
พร้อมกับร่วมกิจกรรมเสวนา “พระราชชายาดำริ สานไมตรีจักรี-ทิพยจักรรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ มณฑลพายัพ”
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป