08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์

นิทรรศการ+กิจกรรม
7. Jan — 22. Jan 23
08.30 am - 04.30 pm
หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่
City Heritage Centre Chiang Mai Municipality

นิทรรศการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์”
ภายใต้โครงการสืบสาน พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้เดิม สู่องค์ความรู้ใหม่เครื่องรักล้านนา เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
นิทรรศการผลงาน จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 มกราคม 2566
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กิจกรรมสาธิตเรียนรู้
เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน การสาธิตเรียนรู้
เวลา 10.00 – 15.00 น. กิจกรรม การสาธิตเรียนรู้ “โตยฮอยครู เครื่องรักล้านนาเชียงใหม่”

กิจกรรมนิทรรศการเครื่องรักล้านนา
เวลา 15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน พิธีเปิดนิทรรศการ
เวลา 16.00 – 17.00 น. เสวนาครูภูมิปัญญาล้านนา “โคฮักโคหางเชียงใหม่”

โดย พ่อครูมานพ วงศ์น้อย
แม่ครูดวงกมล ใจคำปัน
แม่ครูประทิน ศรีบุญเรือน
แม่ครูศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์
แม่ครูพัชรา ศิริจันทร์ชื่น
แม่ครูเทพี ปูจันทร์

เวลา 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์”

  • การแสดงต้อนรับ ชุด “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์”
  • กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการ
  • กล่าวเปิดนิทรรศการ ประธานพิธีเปิด

โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิธีมอบรางวัล และใบประกาศนียบัตร

  • พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูภูมิปัญญาเครื่องรักล้านนา จำนวน 6 ท่าน
  • พิธีมอบรางวัลการประกวด “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์” จำนวน 20 รางวัล

รับชมนิทรรศการ “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์”
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่