08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

KONNECT ASEAN : Chiang Mai Print Residency

กระทรวงวัฒนธรรม
28. Jul — 18. Aug 23
08.30am-04.30pm
หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่

กระทรวงวัฒนธรรมจับมืออาเซียนและเกาหลี ร่วมแลกเปลี่ยนงานศิลปะ สนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของยูเนสโก ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิอาเซียน และได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน มูลนิธิเกาหลี รวมถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสตูดิโอภาพพิมพ์ 7 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ งานภาพพิมพ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีทั้ง 14 ผลงาน เปิดให้ชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2566 ณ หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ นับเป็นการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติด้านศิลปะในพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินการในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของยูเนสโก และผลักดันบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ให้เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร)