08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

exhibition

On Community Root & Cultural Sustainability

นิทรรศการ "รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน"
14. Feb — 27. Feb 22
08.30am-04.30pm
Chiang Mai City Heritage Centre
Prapokklao Rd., Si phum, Muang, Chiang Mai 50200

“รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability”

ด้วยบันทึกความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เชิญชวน ฟังบทเพลง เสวนา ชมและช้อปผลงาน ผลิตภัณฑ์จาก “รากชุมชนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว แม่แจ่ม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง : กรณีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

และร่วมเปิดนิทรรศการ “รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability” ณ ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.-19.00 น.