Green Economy and Community

สื่อประชาธรรมและองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรม “Green Economy and community ชุมชนกับเศรษฐกิจสีเขียว” ในวันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมองเห็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดรายได้ มีช่องทางการตลาดในระยะยาว ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในเชียงใหม่ที่สนใจทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในระดับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเชื่อมต่อและผลักดันชุมชนกับเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นนโยบายระดับท้องถิ่นและจังหวัด

องค์กรร่วมจัด
โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม
สภาลมหายใจ
กลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เชียงดาว
วิสาหกิจบ้านเกษตรพัฒนา อ.สันทราย
เยาวชนพลเมืองสันกำแพง
เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม
ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่
กองทุนพัฒนาสุขภาวะ จังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืน
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน