ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ขอปิดให้บริการหอพื้นถิ่นล้านนาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร ทั้งนี้ท่านยังสามารถเข้าชมหอกลางเวียง (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ได้ตามปกติ ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

We apologize for the inconvenience. The Lanna Folklife Centre is temporarily closed due to air-conditioning system improvement from 20th October 2021 onwards. However, the Chiang Mai Cultural Centre and the Chiang Mai Historical Centre are still at your service from Wednesday to Sunday, from 08.30 am. – 04.30 pm. (including public holidays).