เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ทั้งนี้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

We are pleased to announce that ‘Chiang Mai Centre Museums’ the museums will be operated from Monday to Friday from 08:30 to 16:30 hrs and closed on public holidays. To prevent and reduce the spread of the Coronavirus 2019 (COVID-19), we kindly ask every visitor to comply with strict government measures.