วันที่ 17 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม “วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 2
โดยความร่วมมือระหว่างวิถีราชดำเนิน, โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ, เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
ได้จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการทำดินหมักธรรมชาติจากเศษอาหารในครัวเรือน” ณ วัดชัยพระเกียรติ

วิทยากรผู้ให้ความรู้ — คุณชูเกียรติ โกแมน จากสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัว หรือขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยอาศัยการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ลงมือทำการปลุงดินสำหรับปลูกผักประเภทต่าง ๆ และยังได้รับกล้าผักสวนครัวเพื่อนำกลับไปปลูกต่อไป

ซึ่งการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาระดับย่านในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดงานด้านสุขภาวะของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ถนนราชดำเนิน ที่เดิมทีได้มีการคัดแยกขยะอยู่แล้วนั้น มาคิดวิธีลดขยะในครัวเรือนและทำให้ขยะเกิดประโยชน์สูงสุด