Brass Flower

Hand to Hand #2

“ดอกไม้ไหว” ในเครื่องประดับ ของสตรีชาวล้านนา นิยมทำจากทองเหลืองแผ่นเงิน หรือแผ่นทอง ทำเป็นรูปดอกไม้ต่าง ๆ และจับเข้าช่อ เพื่อใช้ประดับมุ่นมวยผม ตกแต่งเพื่อความงดงามเวลาไปงานโอกาสที่สำคัญต่าง ๆ

ทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมเพื่อ “ปลูกต้นกล้า” ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 นี้ ในหัวข้อ “ครัวหย้องดอกไม้ไหว” ได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำดอกไม้ไหวตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสำเร็จลุล่วงเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่า โดยวิทยากรของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

และในกิจกรรมวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คือกิจกรรมการ “จักสาน” สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้การจักสานขั้นพื้นฐานอย่างง่าย เรียนรู้ศิลปะนี้อีกหนึ่งแขนงที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่

สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793