Chiang Mai Municipal Announcement

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค จึงต้องดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอปิดทำการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ อันประกอบด้วย หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ทราบหรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปรกติ