เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Help tree เมื่อต้นไม้ป่วย”
ซึ่งจัดขึ้นโดนกลุ่มอาสาสมัคร green rangers

โดยเชิญชวน ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นอาสาสมัคร ช่วยกันถอนตะปูออกจากต้นไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ป่วยและรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนราชดำเนินให้ยั่งยืน