Mold

Hand to Hand #5

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมที่ 5 ที่มีชื่อว่า “ปั้น” ในโครงการ Hand to Hand จากมือพี่สู่มือน้อง ณ วัดเชียงมั่น.

กิจกรรมในหัวข้อนี้ ส่งเสริมให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการปั้นดินขั้นพื้นฐานอย่างง่ายกับการปั้นลายไทยแบบ “นูนสูง” โดยการใช้ดินน้ำมัน เพื่อฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือ รวมถึงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และวัดเชียงมั่น ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณเขตเมืองเก่า

สำหรับกิจกรรมครั้งสุดท้าย มีชื่อกิจกรรมว่า “Wonder blossom” จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมจะเริ่มในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. รับจำนวน 10 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะอยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปี

สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793