กิจกรรมเปิดนิทรรศการ “รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability”

ด้วยบันทึกความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability” ณ ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) สามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาทำการ