08.30 - 17.00
Tuesday-Sunday (Including public holidays)
Close on Monday and Songkran Festival

event

จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน

ขอเชิญร่วมวงเสวนาหาทางออก
29. Feb 20
16.00-18.00 น.
ณ ลานกลางหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเซียงใหม่

ขอเชิญร่วมวงเสวนาหาทางออก

โดย…
ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีชประเทศไทย
ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มช.
พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ คณะแพทย์ศาสตร์ มช.
ดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟปา กรมป่าไม้
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ สภาลมหายใจเชียงใหม่
ชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ภาคธุรกิจเอกชน
โจน จันใด ผู้นำเกษตรอินทรีย์
พฤ โอ่โดเซา ผู้นำชนเผ่าพื้นเมือง
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ศิลปินและ Professor at Columbia University, USA.
อุทิศ อติมานะ ศิลปินและอาจารย์คณะวิจิตศิลป์ ภาควิชา Media arts and design, มช.

ดำเนินรายการโดย…
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา นักคิดนักเขียนและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Open books.
คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินและที่ปรึกษาโครงการ Art for Air.