08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

ประวัติศาสตร์ล้านนา

พัฒนาการอาณาจักรล้านนา

อ้างอิง โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก


2 AD. (101-200)

ยุคก่อนล้านนา (สมัยทวารวดี) 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการวางผังเมืองจากภาคใต้สู่ภาคเหนือ อันประกอบด้วย

การออกแบบประตูเมือง 2 ชั้น

รูปแบบการสร้างคูเมืองโดยรอบ

การแหล่งเก็บน้ำทรงกลม


7-8 AD.

อาณาจักรฟูหนานล่มสลาย 

เกิดการสร้างเมืองขนาดแหล่งบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำ

เกิดการค้าทางเรือบริเวณอาณาจักรหนานไห่ ทางใต้ของทะเลจีน

เกิดระบบการค้าบริเวณอ่าวและลุ่มน้ำ


1296 - 1558

สมัยพระยามังราย

พัฒนาการเมืองต่างๆในอาณาจักรล้านนา ประกอบด้วย 

-เมืองหริภุญชัย ระหว่างปี ค.ศ. 661 – 1286

-เมืองเขลางค์นคร ระหว่างปี (ลำปาง) ในปี ค.ศ. 680

-เมืองแพร่ ปี ค.ศ. 828

-เมืองน่าน ปี ค.ศ. 1068

-เมืองพะเยา ปี ค.ศ. 1096

-เมืองเชียงราย ปี ค.ศ. 1262

 


1296

พระยามังรายก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ 

สิ่งปลูกสร้างสมัยก่อตั้งเมืองประกอบไปด้วย

-วัดเชียงมั่น

-วัดสะดือเมือง (อินทขิล)

-แจ่งศรีภูมิ

-แจ่งก๊ะต๊ำ

-แจ่งกู่เฮือง

-แจ่งหัวริน

 

 


1355- 1385

สมัยพระยากือนา (พ.ศ. 1898 – 1928) 

พ.ศ. 1912

สร้างวัดสวนดอก

พ.ศ. 1914

ก่อตั้งพุทธเถรวาท รับอิทธิพลจากลังกาผ่านสุโขทัย

พ.ศ. 1926

สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ

พ.ศ. 1934

สร้างวัดพระธาตุเจดียห์หลวงเป็นศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่

สร้างวัดพันเตา

 


1664-1774

เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองพม่าราชวงศ์คองบอง พม่าทำการขับไล่คนล้านนาออก และปกครองยาวนานกว่า 200 ปี


1782-1815

ยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่โดยพระยากาวิละ 

พ.ศ. 2341 – 2356  อพยพไพร่พลล้านนาภายในขอบเขตอาณาจักรล้านนา

พ.ศ. 2347

การล้มสลายของอาณาจักรเชียงแสน

พ.ศ. 2372

การเข้ามาของอังกฤษในเชียงใหม่เพื่อการค้าขาย

พ.ศ. 2377

ก่อตั้งสถาฑูตอังกฤษในเชียงใหม่

พ.ศ. 2398

สนธิสัญญาเบาว์ริงระหว่างอังกฤษและเชียงใหม่

พ.ศ. 2407

บริษัทบริติชบอร์เนียว ก่อตั้งในเชียงใหม่เพื่อการค้าขายไม้สัก

พ.ศ. 2416

สนธิสัญญาเชียงใหม่ 1

พ.ศ. 2426

สนธิสัญญาเชียงใหม่ 2


1894-1932

ยุคการเปลี่ยนแปลงสู่เทศาภิบาล

พ.ศ. 2437

ก่อตั้งมณฑพายัพ ภายใต้ระบบการปกครองโดยสยาม

พ.ศ. 2444

การเปลี่ยนแปลงที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสยาม

พ.ศ. 2446

ก่อสร้างสะพานนวรัฐ

 

พ.ศ. 2457-2461 สงครามโลกครั้งที่ 1 


1936 - Present

เชียงใหม่ยุคปัจจุบัน 

พ.ศ. 2479

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับแรก

พ.ศ. 2482

สิ้นสุดราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนของเชียงใหม่ และ ถูกรวมเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทย

พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติการวางผังเมืองและชนบท

พ.ศ. 2527

ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับแรก