หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี มีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนคน ตลอดระยะเวลาได้ทำหน้าที่สื่อสารคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแผ่นดินล้านนาให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้คนที่มาเยือน

            หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ยังได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นให้กับนักเรียนอีกจำนวนปีละมากกว่าสามหมื่นคน มีส่วนบ่มเพาะคนรุ่นใหม่   ให้เข้าใจรากฐานประวัติความเป็นมาและตัวตนของเมืองเชียงใหม่ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นคนเชียงใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง และสืบสานรักษาคุณค่า ของเมืองให้ตกทอดไปสู่คนในอนาคตต่อไป

            หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คน  เปิดโอกาสให้ชุมชน ศิลปิน นักวิชาการ และกลุ่มนักกิจกรรมได้เข้าใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นที่พบปะพูดคุยระหว่างกัน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนท้องถิ่น เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิดความมุ่งมั่นรักษา สืบสานจิตวิญญาณของล้านนา

            หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลานาน งานสื่อจัดแสดงได้ชำรุดทรุดโทรมลง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ตัดสินใจจัดทำนิทรรศการถาวรใหม่ขึ้นในปี 2559 – 2560 โดยคงรักษากรอบแนวความคิดและโครงเนื้อหาที่เป็นคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ไว้ ปรับรูปแบบการนำเสนอให้ร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อให้ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของผู้คนในเมืองเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในอนาคต