08.30 - 17.00
Tuesday-Sunday (Including public holidays)
Close on Monday and Songkran Festival

Beyond Beads Ep.2
event

บรรยายพิเศษ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน โปรดติดตามกำหนดวันและเวลาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
28. Mar 20
10.00 AM
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

บรรยายพิเศษ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ลูกปัดกับมนุษย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน” และ “ไทยเรานี้ คือสถานีลูกปัดโลกมาแต่ไหน ๆ ”

โดย : ศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม
(นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และสำนักเมืองโบราณ)

และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
(หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และสุธีรัตนามูลนิธิ)

พิเศษ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Museum Walk With The Master โดยศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช