08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

exhibition

พระมหาอุปคุต

21. Dec — 3. May 20
8:30-17:00
พิพธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา


นิทรรศการในครั้งนี้ได้จัดแสดง ‘พระมหาอุปคุต’ และ ‘พระมหาอุปคุตบัวเข็ม’ งานสะสมของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ศิลปินและนักสะสมผู้เห็นคุณค่าของงานพุทธศิลป์ ด้วยพระมหาอุปคุต และพระมหาอุปคุตบัวเข็มมีความหลากหลายในรูปแบบที่สมควรจะนำเสนอเพื่อการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อนักสะสมและผู้สนใจที่ต้องการศึกษา ชวนให้เราระลึกถึงมรดกทางศิลปะและงานพุทธศิลป์อันงดงามเป็นเอกลักษณ์

นิทรรศการ ‘พระมหาอุปคุต’ และ ‘พระมหาอุปคุตบัวเข็ม’
งานสะสมของ ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
เปิดบริการให้เข้าชมวันอังคาร – วันอาทิตย์
เวลา 08.30 – 17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์