08.30 น. - 16.30 น.
เปิดพุธ-วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์-อังคาร

exhibition

MYTH ARTS EXHIBITION

นิทรรศการจิตรกรรมไทยร่วมสมัย "ปรัมปรา"
20. Oct — 15. Nov 21
08.30am-04.30pm
หอกลางเวียง (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม)

เชิญชมและร่วมค้นหาความเป็นไทย ในนิทรรศการจิตรกรรมไทยร่วมสมัย “ปรัมปรา” MYTH ARTS EXHIBITION นิทรรศการศิลปะกลุ่มนักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย ชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย
จิรศักดิ์ ทาริยะชัย (Jirasak Tareyachai)
ภานุวัฒน์ คำดี (Dooreme Pay)
ปภาวี สมพมิตร (Veve Sompamit)
อภิญญา แก้วตา (Apinya Kaewta)

จัดแสดงตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอกลางเวียง (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม)