สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจชมนิทรรศการโครงงาน “ถัก สาน งานคราฟต์” ระหว่างวันที่ 11 – 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม ซึ่งมีโครงงานของนักศึกษา จำนวน 13 โครงงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 115301 นิทรรศการและการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (Exhibition and Presentation of Art and Culture) เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจากการฝึกปฏิบัติงานภายนอกห้องเรียน