หอพื้นถิ่นล้านนา (LANNA FOLKLIFE CENTRE) เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางแห่งการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ในประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ซึ่งการประกวดรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการบริการทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย