รายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถาน
วัดสะดือเมือง (เจดีย์แปดเหลี่ยม)

เสนอสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
และสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

โดย
นายศุภชัย นวการพิศุทธิ์
บ.ปรียะธุรกิจ จำกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548

โบราณสถานวัดสะดือเมือง (เจดีย์แปดเหลี่ยม) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ มีลักษณะรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับงานสถาปัตยกรรมประเภทเดียวกันในรูปแบบอื่น ๆ ของอาณาจักรล้านนา อีกทั้งยังคงมีลวดลายปูนปั้นประดับองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของเจดีย์หลงเหลืออยู่มากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นเจดีย์ที่พระยาไชยสงคราม ทรงสร้างขึ้นเพื่อบรรจุกระดูกหรืออัฐิของพระยามังราย หลังจากที่พระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์ลง เนื่องจากถูกฟ้าผ่าที่กลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อตอนปลายของพุทธศตวรรษที่ 19 ตามเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในตำนานพื้นเมืองฉบับต่าง ๆ เจดีย์องค์นี้จึงอาจจะมีอายุอยู่ในช่วงต้นของการสร้างเมืองเชียงใหม่

การดำเนินงานขุดแต่งศึกษาในคราวนี้ จึงเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์องค์นี้ และสภาพพื้นที่โดยรอบองค์เจดีย์ ยังผลต่อการเพิ่มเติมข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวทางด้านโบราณดี – ประวัติศาสตร์ รวมถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนา ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป