กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 จัดขึ้นในวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระจายไปทั่วเมืองเชียงใหม่

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Better City, Better Living นำเสนอศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ต่อยอดทักษะฝีมือช่างและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังตอกย้ำและขับเคลื่อนการเป็นเมืองแห่ง Craft and Folk Art ของเชียงใหม่ โดยนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบใหม่ๆ รวมทั้งผลงานความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง อาหาร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน และช่างฝีมือให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ยั่งยืน ทั้งนี้ มีนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่และในประเทศมากกว่า 500 คน และจากต่างประเทศอีกกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมจัดเทศกาลเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบ เชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ ตลอดจนขยายการสร้างประสบการณ์ร่วมและแรงบันดาลใจจากงานออกแบบไปสู่นักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนที่สนใจงานออกแบบ ด้วยกิจกรรมหลากหลายหัวข้อ หลากหลายรูปแบบที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิด ถ่ายทอดประโยชน์ของงานออกแบบในการดำรงชีวิตสมัยใหม่ อีกทั้งยังขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO Creative City on Crafts and Folk Art) ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง