COVID-19 virus protection

เนื่องด้วยช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส จึงทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่