‘ภูมิทัศน์’ ที่คุ้นตาคนเชียงใหม่ในอดีตของภาพถ่ายชุดนี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการความเจริญของเมืองเชียงใหม่ ภาพเสน่ห์ของวิถีชีวิตผู้คนในตลาดยามเช้า แม่ค้าที่กาดหลวง คิวรถสามล้อถีบ และการคมนาคมขนส่งในอดีตที่มีรถสี่ล้อแดงอยู่น้อยคัน นอกจากนี้ภาพถ่ายชุดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเมืองของเชียงใหม่และสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี สะท้อนถึงการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า หากเคารพในคุณค่าของมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับภูมิทัศน์เมือง แต่ขาดแคลนซึ่งความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดกดั้งเดิม ที่ไม่เพียงจะส่งผลให้ความงามจากสถาปัตยกรรมเก่าแก่สูญหายไปเท่านั้น หากวิถีชีวิตและองค์ความรู้เก่าก่อนก็พลอยจะเลือนหายไปด้วย เช่นนั้นแล้วการทำให้ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการมีความเข้าใจในภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ จะทำให้ผู้คนมองภาพของเมืองแบบเดียวกัน มองคุณค่าของเมืองในมุมเดียวกัน และมีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองต่อไป เหล่านี้คือกุญแจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ้างอิง www.chiangmaiworldheritage.org