08:30 - 16:30
Open on Wednesday - Sunday (Including public holidays)
Closed on Monday and Tuesday

Author Archives: Mon CMART

 1. ประกาศปิดในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

  Leave a Comment

  ประกาศ

  เทศบาลนครเชียงใหม่
  ขอปิดให้บริการเข้าชมศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่
  ซึ่งประกอบไปด้วย หอกลางเวียง หอพื้นถิ่นล้านนา และศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
  ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
  ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567
  และจะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

  Announcement
  Chiang Mai Municipality

  Please be informed that the City Heritage Centre of Chiang Mai Municipality composed of Chiang Mai Cultural Centre and Lanna Folklife Centre will be closed during Songkran Holidays from Friday, April 12, 2024 to Tuesday, April 16, 2024 and will be open on Wednesday, April 17, 2024 onwards.

 2. รางวัลเกียรติบัตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

  Leave a Comment

  หอพื้นถิ่นล้านนา (LANNA FOLKLIFE CENTRE) เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางแห่งการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ในประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) ซึ่งการประกวดรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของสินค้า และการบริการทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

 3. Research Documentation Download

  44 Comments

  The Development process of Chiang Mai City for a better future

  เอกสารประกอบการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่” งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาถึงนโยบายและแผนพัฒนาเมืองของภาครัฐ/องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำหนดทิศทางให้เป็นเมืองหลักหรือเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) เพื่อเป็นเมืองที่รองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่รัฐมองเห็นว่ามีความคุ้มค่า ศึกษาบทบาทของภาคประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เพื่อทำความเข้าใจพื้นที่การทำงานและประเด็นการทำงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและความสนใจของประชาสังคมที่แตกต่างออกไปจากหน่วยงานรัฐ มีทั้งด้านความขัดแย้งและความร่วมมือกันในการทำงาน มีทั้งความต้องการคัดค้านนโยบายหรือแผนงานโครงการที่ประชาชนไม่เห็นชอบ หรือการเรียกร้องให้รัฐเข้ามาดำเนินการในภารกิจที่เห็นว่าจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ศึกษาการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์จากรัฐสวัสดิการ ความสัมพันธ์ของการบริการและความต้องการของชุมชน โดยสำรวจออกมาในรูปแบบแผนที่ให้ศึกษาได้ ดังนี้

  พื้นที่การเข้าถึงตามระยะทางสู่ตำแหน่งโบราณสถาน

  พื้นที่บริการตามระยะทางของพื้นที่สีเขียว

  พื้นที่การบริการตามระยะทางจากโรงแรมกับอาคารเก่าทรงคุณค่าและอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทรงคุณค่า

  ความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดการจารจร

  พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการระยะทาง 400 เมตรจากร้านกาแฟ

  พื้นที่การเข้าถึงตามระยะทางจากโรงพยาบาลไปยังตำแหน่งที่มีการช่วยเหลือด้านโควิด-19

  พื้นที่บริการตามะยะเวลาการเดินทางจากสถานีดับเพลิงกับตำแหน่งโบราณสถาน

  ระยะทางการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่ากับความหนาแน่นของประชากร

  พื้นที่บริการตามระยะทางของการเข้าถึงตลาดในเมืองเชียงใหม่

  พื้นที่การเดินทางจากสถานรับเลี้ยงเด็กกับสถานพยาบาล

  ศักยภาพของถนนสำหรับการจอดรถริมทางในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่

  ตำแหน่งอาคารเก่าทรงคุณค่าและอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทรงคุณค่ากับรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่

  สถานภาพการสำรวจการมีอยู่ของอาคารเก่าในเมืองเชียงใหม่

  ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าในพื้นที่ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

  ความกว้างของซอยในย่านชุมชนช้างม่อยที่จะส่งผลต่อความเหมาะสมของการเดินและการมองเห็นในซอย

 4. รายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถาน

  2 Comments

  รายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถาน
  วัดสะดือเมือง (เจดีย์แปดเหลี่ยม)

  เสนอสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
  และสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

  โดย
  นายศุภชัย นวการพิศุทธิ์
  บ.ปรียะธุรกิจ จำกัด
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2548

  โบราณสถานวัดสะดือเมือง (เจดีย์แปดเหลี่ยม) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ มีลักษณะรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับงานสถาปัตยกรรมประเภทเดียวกันในรูปแบบอื่น ๆ ของอาณาจักรล้านนา อีกทั้งยังคงมีลวดลายปูนปั้นประดับองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของเจดีย์หลงเหลืออยู่มากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นเจดีย์ที่พระยาไชยสงคราม ทรงสร้างขึ้นเพื่อบรรจุกระดูกหรืออัฐิของพระยามังราย หลังจากที่พระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์ลง เนื่องจากถูกฟ้าผ่าที่กลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อตอนปลายของพุทธศตวรรษที่ 19 ตามเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในตำนานพื้นเมืองฉบับต่าง ๆ เจดีย์องค์นี้จึงอาจจะมีอายุอยู่ในช่วงต้นของการสร้างเมืองเชียงใหม่

  การดำเนินงานขุดแต่งศึกษาในคราวนี้ จึงเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์องค์นี้ และสภาพพื้นที่โดยรอบองค์เจดีย์ ยังผลต่อการเพิ่มเติมข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวทางด้านโบราณดี – ประวัติศาสตร์ รวมถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนา ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป

 5. ชุมชนกับเศรษฐกิจสีเขียว

  Leave a Comment

  Green Economy and Community

  สื่อประชาธรรมและองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรม “Green Economy and community ชุมชนกับเศรษฐกิจสีเขียว” ในวันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

  เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมองเห็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดรายได้ มีช่องทางการตลาดในระยะยาว ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในเชียงใหม่ที่สนใจทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในระดับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเชื่อมต่อและผลักดันชุมชนกับเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นนโยบายระดับท้องถิ่นและจังหวัด

  องค์กรร่วมจัด
  โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม
  สภาลมหายใจ
  กลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง
  เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เชียงดาว
  วิสาหกิจบ้านเกษตรพัฒนา อ.สันทราย
  เยาวชนพลเมืองสันกำแพง
  เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม
  ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่
  กองทุนพัฒนาสุขภาวะ จังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืน
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 6. ปิดปรับปรุงส่วนจัดแสดง

  2 Comments

  หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

  ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ขอแจ้งปิดให้บริการหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนจัดแสดงภายในและอาคารบางส่วน ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ได้เป็นปรกติ (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053217793

  We, the Chiang Mai Heritage Centre, keep you informed that the Chiang Mai Historical Centre will be temporarily closed for partial renovation from now on. However, the Fuen Baan Yan Wiang Centre is still open daily as usual. (Monday to Sunday, from 8.30 am. to 4.30 pm.)
  For further information, please contact us : 0 5321 7793

 7. เทศกาลภาพยนตร์สารคดีอเมริกัน

  1 Comment

  “เทศกาลภาพยนตร์สารคดีอเมริกัน” ที่เชียงใหม่ 2022
  ฉายหนังสารคดีคุณภาพเยี่ยม 9 เรื่อง พร้อมคำบรรยายภาษาไทย
  เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีทุกเรื่อง! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  จัดโดย
  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
  Documentary Club Thailand
  ผู้จัดกิจกรรมที่เชียงใหม่
  Dude, Movie และ ปันยามูฟวี่คลับ
  สนับสนุนกิจกรรมโดย
  ร้านหนังสือ Book Re:Public
  Chiang Mai City Arts & Cultural Center

  วันพฤหัสบดีที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา
  ที่ห้องฉายภาพยนตร์ หอกลางเวียง (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม)
  หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 8. ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  1 Comment

  ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565

  และเปิดให้บริการตามวันเวลาปกติ เริ่มวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  Chiang Mai Heritage Centre

  composed of Chiang Mai Cultural Centre,
  Chiang Mai Historical Centre and Lanna Folklife Centre. will be closed during the Songkran Holiday from Wednesday, April 13, 2022, to Friday, April 15, 2022, and will be open on Saturday, April 16, 2022.

 9. On Community Root & Cultural Sustainability

  Leave a Comment

  กิจกรรมเปิดนิทรรศการ “รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability”

  ด้วยบันทึกความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
  จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน : On Community Root & Cultural Sustainability” ณ ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) สามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาทำการ

 10. Flora Wonderlust 2022

  Leave a Comment

  สวนพฤกษามหัศจรรย์ สรวงสวรรค์แห่งนครเชียงใหม่

  เทศบาลนครเชียงใหม่ ..
  ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาแอ่ว
  มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
  ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565
  Chiang Mai Flower Festival 2022
  ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565
  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น.
  ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
  เทศบาลนครเชียงใหม

 11. ประกาศปิดให้บริการหอพื้นถิ่นล้านนาเป็นการชั่วคราว

  1 Comment

  ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ขอปิดให้บริการหอพื้นถิ่นล้านนาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร ทั้งนี้ท่านยังสามารถเข้าชมหอกลางเวียง (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เดิม) และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ได้ตามปกติ ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  We apologize for the inconvenience. The Lanna Folklife Centre is temporarily closed due to air-conditioning system improvement from 20th October 2021 onwards. However, the Chiang Mai Cultural Centre and the Chiang Mai Historical Centre are still at your service from Wednesday to Sunday, from 08.30 am. – 04.30 pm. (including public holidays).

 12. เชียงใหม่…ให้ฉันดูแลเธอ

  Leave a Comment

  เชิญชวนร่วมประกวดการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่

            ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี เข้าร่วมการประกวดการออกแบบโครงงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เชียงใหม่…ให้ฉันดูแลเธอ” (Chiang Mai…Let’s me take good care of you) โดยมีประเด็นของการขับเคลื่อนในการดูแลเมืองเชียงใหม่ใน 5 ประเด็น คือ (1) ดูแลเศรษฐกิจเมือง (2) ดูแลสภาพแวดล้อมเมือง (3) ดูแลพื้นที่สีเขียวของเมือง (4) ดูแลภาคประชาสังคม และ (5) ดูแลประชาคมเมือง โดยมีกติกาในการร่วมประกวด คือ

            ? ส่งเป็นงานเดียว หรือ งานกลุ่มๆ ละ ไม่เกิน 3 คน

            ? ในกลุ่มทุกคนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันประกาศผลการตัดสิน)

            ? การตัดสินจะมีสองรอบ โดยรอบแรกจะเป็นการตัดสินจากคณะทำงาน และรอบที่สองจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 โดยแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบจะมีการนำเสนอโครงงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

            ? การส่งโครงงานในขั้นตอนแรก ส่งใน format ของ File PDF หรือ JPG ในขนาดภาพ A3 แนวตั้ง (297 x 420 มิลลิเมตร) ไม่เกิน 3 แผ่น โดยให้บันทึกชื่อที่จะส่งเป็นชื่อตัวเองหรือชื่อทีม 3 Capital Letters_ตามด้วยชื่อภาพ เช่น ABC_concept01 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

            ? หลังจากที่คณะทำงานตัดสินในรอบแรกแล้ว จะมีการประกาศผลผ่านทางเพจ “เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอ” และ “Chiang Mai Learning City” ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

            ? งานที่ผ่านรอบแรกแล้ว จะต้องเข้าร่วมการอบรมและทำ Workshop สั้นๆ กับทีมคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงงานสำหรับการนำเสนอในรอบสุดท้ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

            ? รางวัลของแต่ละประเด็นของการขับเคลื่อนจะมี 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

            ? ส่งโครงงานได้ที่ อีเมล ฟื้นบ้านย่านเวียง เชียงใหม่ <[email protected]> ?✍️

            **ผลของการตัดสินจากคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า

            ?กิจกรรมนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมวิจัยจากสามโครงการ

            (1) โครงการ “การพัฒนากระบวนการเพื่อขับเคลื่อนประชาคมเมืองเชียงใหม่” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 2 (2562);

            (2) โครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเมืองพลวัตที่ยั่งยืน” และ โครงการวิจัย “โครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่” ทั้งสองโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบ “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” โปรแกรมที่ 15

 13. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  Leave a Comment

  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายรัคมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมคณะ

  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอกลางเวียง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

 14. Colombia in 25 Photographs

  Leave a Comment

  The Embassy of Colombia to the Kingdom of Thailand

  The Embassy of Colombia to the Kingdom of Thailand is proud to present the exhibition “Colombia in 25 Photographs” at Chiang Mai City Arts & Cultural Centre from now until 31 July 2021. 

  For the first time in Chiang Mai, Thais can get a glimpse of Colombia through the lens of prominent Colombian photographer Hernán Díaz (1929-2009) through a collection of 25 black and white photographs captured between 1959 and 1990. 

  The works on display capture different aspects of Colombia from landscapes and people to cities and customs of the country. Visitors will get to see images that portray the intimacy of some renowned faces in Colombia’s cultural and political life, the diversity and nature of its landscapes and the beauty in architectural details as a testimony of its past. It is a journey through Colombia’s rural and urban scenery and its biodiversity. 

  Díaz is recognized as one of the most outstanding photographers of the second half of the 20th century in Colombia. During his more than 60 years of photographic activity, he contributed enormously to give photography a significant space within the arts in Colombia and left an incomparable visual narrative of the history of the country in an archive of over 70,000 pictures, part of private and public collections in Bogota, New York, Madrid and Paris, among others cities. 

  This exhibition, organized under the framework of Colombia’s Foreign Ministry Promotion Plan Abroad, brings to Chiang Mai not only an important body of artistic work, but also serves as an opportunity to showcase a stimulating cultural exchange between Colombia and Thailand that the Embassy is committed to developing further. 

 15. ประกาศเปิดให้บริการ

  Leave a Comment

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่เตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันจันทร์และอังคาร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-217793

  Chiang Mai Centre Museums re-open on Wednesday, 19th May 2021. Open daily from Wednesday to Sunday at 8.30 am to 4.30 pm (Closed on Monday and Tuesday) More information: Tel. 053-21779

 16. โครงการทดลองปรับเส้นทางการจราจร

  Leave a Comment

  วิถีราชดำเนิน

  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

  ฝ่ายวิศวกรรมจราจร เทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการทดลองปรับจราจรถนนราชดำเนินตลอดสาย เป็นวันเวย์ เดินรถทางเดียว ทิศทางจากประตูท่าแพถึงแยกหน้าวัดพระสิงห์ ตามภาพโดยมีช่วงเวลาทดลองจัดการจราจรวันเวย์ ในช่วงวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2564 นี้

 17. ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

  Leave a Comment

  ประกาศ / Announcement

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ขอแจ้งให้ทราบถึงการปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชั่วคราวทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดเชียงใหม่

  ทั้งนี้ท่านยังสามารถรับชมนิทรรศการออนไลน์ตลอดจนติดตามข่าวสารของทางพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง ผ่านช่องทาง facebook : เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ และ www.cmocity.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-217793

 18. ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  Leave a Comment

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  Chiang Mai Centre Museums.
  composed of Chiang Mai City Arts & Cultural Centre,
  Chiang Mai Historical Centre and Lanna Folklife Museum. will be closed during the Songkran Holiday from Monday, April 12, 2021 to Thursday, April 15, 2021 and will be open on Friday, April 16, 2021.

 19. ปีใหม่เมือง วิถีราชดำเนิน

  Leave a Comment

  ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์ สวัสดีปี๋ใหม่เมือง กับพวกเราชาวย่านราชดำเนินเชียงใหม่
  ได้ในวันที่ 13-15 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น.
  ชวนพี่ชวนน้อง มาแอ่วสงกรานต์โตยกั๋นเจ้า รับสมัครกิจกรรม วันละ 2 รอบ รอบละ 20 คน

  ใครสนใจ ลงชื่อ ในอินบ๊อกซ์เพจ ได้เลยเจ้า

  https://www.facebook.com/events/467033121162116/

  #วิถีราชดำเนิน #สงกรานต์เชียงใหม่ #เชียงใหม่725ปี

 20. LET’S MAKE A ROMANTIC SCENE

  Leave a Comment

  ศิลปิน : สาครินทร์ เครืออ่อน (Sakarin Krue-On)
  ผลงาน : LET’S MAKE A ROMANTIC SCENE

  ผลงาน ‘Let’s Make a Romantic Scene’ คือ ผลงานจัดวางสื่อผสมที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการสัมผัสได้ ‘สาครินทร์ เครืออ่อน’ จัดวางกล้องขนาดเล็กเพื่อฉายภาพขยายไปที่ผนัง โดยสร้างภูมิทัศน์จำลองจากหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ด้วยการย่อส่วนและบรรจุในโดมแก้วที่เต็มไปด้วยของเหลวผสมกับฝุ่นที่ได้จากแผ่นกรองอากาศจากบ้านเรือนผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่

  โดยสาครินทร์ กำลังพูดถึงประเด็นของฝุ่นควันที่กระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นหลักๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อที่สะท้อนผ่านสถานที่จำลอง รวมไปถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยว ที่ถูกตีความเชิงสัญญะผ่านวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นด้วยลักษณะของของที่ระลึกโดมแก้ว (snow globe) ผลงานชิ้นนี้สะท้อนปัญหาด้านการเข้าถึงทรัพยากรและชีวิตที่มีคุณภาพผ่านประเด็นเศรษฐกิจที่ควรต้องมาพร้อม ๆ กับสิ่งแวดล้อมที่ดี

  นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
  จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
  สถานที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

  #artforaircnx

 21. Fly me to the moon (SUPPORTING STRUCTURE)

  Leave a Comment

  ผลงาน : Fly me to the moon (SUPPORTING STRUCTURE)
  ศิลปิน : สิทธิกร ขาวสะอาด (Sittikorn Khawsa-ad)

  “… กลุ่มที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะไปหาทรัพยากรได้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นโลกของรัสเซียกับอเมริกา ที่มีพาวเวอร์พอที่จะไปถึงดวงจันทร์ ไปบอกว่านอกโลกนี้มันมีน้ำอยู่มั้ย? ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับชาวบ้าน ชาวเขา ที่เขาถางไร่ที่จะไปปลูกเพื่อให้พื้นที่นั้นได้เยอะ ๆ แล้วก็ได้เงินเยอะ มันคล้ายคลึงกันแต่มันเหมือนการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันเกี่ยวโยงกัน ซึ่งถ้าจะมองจริง ๆ มันก็คือเรื่องของโครงสร้างทางอำนาจ …”

  นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
  จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
  สถานที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

  #artforaircnx

 22. DEADLY WIND (ลมหวนมรณะ)

  Leave a Comment

  ผลงาน : DEADLY WIND (ลมหวนมรณะ)
  ศิลปิน : สุรเจต ทองเจือ (Surajate Tongchua)

  “… ตัวผมเองอาจจะมองปัญหาเรื่องหมอกควันไม่ได้มองไปแค่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ตัวผมเองมองถึงที่ว่าเราอยู่ภายใต้อำนาจแบบไหน ภายใต้อำนาจรัฐ โครงสร้างรัฐ การจัดการของรัฐ แสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราอยู่ภายใต้การจัดการเหล่านี้ แต่ปัญหาเหล่านี้รัฐเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาได้แค่ไหน และมันดันกลับมามีปัญหากับชีวิตคนในครอบครัวเรามากแค่ไหน …”

  นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
  จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
  สถานที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

  #artforaircnx

 23. นิเวศศิลป์หญ้าคลุมหน้าดินในสวน

  Leave a Comment

  ผลงาน : นิเวศศิลป์หญ้าคลุมหน้าดินในสวน
  ศิลปิน : อุดม ฉิมภักดี (Udom Chimpukdee)

  ” … เรื่องศิลปะกับสิ่งแวดล้อมนี่ผมมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ เลย เหมือนเราอยู่ในบ้านของเราเอง โลกก็คือบ้านของเรา ถ้าเราปล่อยให้บ้านของเราไม่น่าอยู่ ปล่อยให้บ้านของเรามีปัญหาคนที่อยู่ในบ้านก็มีปัญหาด้วย ฉะนั้นสภาพแวดล้อมสำคัญ สภาพแวดล้อมต้องสร้าง เราต้องสร้างบรรยากาศของโลกของเรา ของบ้านของเราให้น่าอยู่ “

  นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ
  จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
  สถานที่จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

  #artforaircnx

 24. สวนในฝัน

  Leave a Comment

  จิรวัฒน์ นาวาจักร์ (Jirawat Navachak)

  ผลงาน : สวนในฝัน

  ศิลปิน : จิรวัฒน์ นาวาจักร์ (Jirawat Navachak)

  นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ

  “…สิ่งที่เราเคลื่อนไหวมันมีจุดเชื่อมเรื่องเดียวกัน นั่นก็คือเพื่อคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อม เราต้องการที่อยากจะให้ทางภาครัฐหรือว่าคนทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะรูปแบบใหม่นั่นก็คือ SKATEPARK…”

  จัดแสดง 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

  ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  ติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

  #ARTFORAIRCNX

 25. The last straw that breaks The camel ’’s back

  Leave a Comment

  นิทรรศการ ART for AIR | ศิลปะเพื่อลมหายใจ

  ผลงาน : The last straw that breaks The camel “s back
  ศิลปิน : ศุภชัย ศาสตร์สาระ (Supachai Satsara)

  “ผมสนใจเรื่องของ Perception กับ Public space คือดูเหมือนว่าจะมีพื้นที่เยอะแยะไปหมดเลย แต่พื้นที่อันนั้นน่ะห้ามพื้นที่มันควรจะเกิดชีวิตเพราะมนุษย์อย่างเรา มนุษย์อย่างคุณที่มีลมหายใจอยู่ มันต้องการโต้ตอบและตอบโต้มันต้องการพูดคุยกันมันต้องการแลกเปลี่ยนกัน”

  14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
  ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

 26. ART FOR AIR

  Leave a Comment

  ART FOR AIR (ศิลปะเพื่อลมหายใจ)

  นิทรรศการ “Art For Air” เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ รวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่

  จุดมุ่งหมายหลักคือ การมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศการวิพากษ์ และสร้างความตระหนักบนความเข้าใจ ที่ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้และข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ Art For Air จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง ศิลปิน นักสร้างสรรค์ รวมถึงนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จากหลายพื้นที่เพื่อสร้างปรากฏการณ์นิทรรศการศิลปะเพื่อฝุ่นควันและสภาวะโลกร้อน เพื่อนำเสนอมุมมองต่อปัญหาอย่างหลากหลาย

  นิทรรศการ ART for AIR จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ครอบคลุมพื้นที่ทางศิลปะทั่วเขตเมืองเก่า หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ / พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา / หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ / โกดังจริงใจ / The Meeting Room Art Gallery / Gallery Seescape / Dream Space Gallery CNX / MAIIAM Contemporary Art Museum

  โดยสามารถติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

 27. Amazing Thailand Safety & Health Administration

  Leave a Comment

  SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration

  SHA มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

  โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการของประเทศไทย

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ได้ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว สร้างความมั่นใจให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

 28. ห้องสมุดฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่

  Leave a Comment

  ห้องสมุดฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
  ขอปิดให้บริการชั่วคราวตลอดทั้งเดือนมกราคม 2564 เพื่อดำเนินการปรับปรุงภายในอาคาร
  ขออภัยในความไม่สะดวก

  Fuen Baan Yan Wiang Chiang Mai Library is temporarily closed for the entire month of January, 2021 in order to be under construction.
  Apologies for any inconvenience.

 29. ดอกเสี้ยนฝรั่งบานแล้ว ณ ใจกลางเวียง

  Leave a Comment

  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  “ดอกเสี้ยนฝรั่งบานแล้ว ณ ใจกลางเวียง”
  ฤดูกาลท่องเที่ยวแบบนี้ เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสอากาศหนาว กับบรรยากาศดี ๆ ของเมืองเชียงใหม่

  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงความรู้ และเป็นการเพิ่มอรรถรสในการเที่ยวเมืองเก่า

  นอกจากนั้นในช่วงนี้บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมได้มีการจัดเตรียมแปลงดอกไม้สวย ๆ เพื่อบริการให้นักท่องเที่ยวได้เเวะเวียนมาถ่ายภาพสวย ๆ กับแปลง “ดอกเสี้ยนฝรั่ง” ที่เบ่งบานต้อนรับผู้คนมากมายที่แวะเวียนเข้ามา ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่แห่งนี้

  เวลาทำการ เปิดบริการในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
  ปิดบริการวันจันทร์ – วันอังคาร

 30. วิถีราชดำเนิน

  Leave a Comment

  นิทรรศการ

  ขอเชิญชมนิทรรศการ “วิถีราชดำเนิน” ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน

  เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 ณ หอภาพถ่ายเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2

 31. Chiangmai Pit Firing Friendship 2020

  Leave a Comment

  เชิญชมนิทรรศการกลางแจ้ง Chiangmai Pit Firing Friendship 2020

  โดย CM.Clayative และแขกรับเชิญ

  ณ. หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในงาน Chiang Mai Design Week 2020

  ตั้งแต่วันที่ 5-13 ธันวาคม 2563

 32. ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง

  Leave a Comment

  เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่

  เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เชิญร่วม กิจกรรม บูชาโคมแขวนข่วงบูชาเมือง ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. 63 ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

  • กิจกรรม ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง มีการฟ้อนเทียนบูชาเมือง จากช่างฟ้อนเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ วันที่ 31 ต.ค. 63 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีทั้งหมด 3 รอบ คือ
  • รอบที่ 1 เวลา 18.00 น.
  • รอบที่ 2 เวลา 18.30 น.
  • รอบที่ 3 เวลา 19.00 น.
  • กิจกรรม ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง มีการต๋ามผางปะตี้ดรอบคูเมืองเชียงใหม่ วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ทุกด้าน

  ขอขอบคุณรูปภาพจาก : minichiangmai, โรงเรียนหอพระ, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, ม.ราชภัฎเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

 33. ต๋ามผางประทีป ส่องตาง ก๋างเวียง เจียงใหม่

  Leave a Comment

  Rachadamnoen Chiang Mai

  วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม นี้ เวลา 18:30 น.

  ขอเชิญทุกท่าน มาแอ่ว มากอย ร่วมฟื้นฮีต หื้อเวียงงาม จุดผางประทีป ในงานประเพณียี่เป็ง กับเราชาวราชดำเนินเชียงใหม่ ให้แสงแห่งประทีป งดงาม ทั่วเมืองโตยกั๋นนะเจ้า ✨✨

  #วิถีราชดำเนิน#ถนนราชดำเนินเชียงใหม่

  You are cordially invited to join Rachadamneon people celebrating Chiang Mai Yee Peng (Loy Krathong) festival by lighting Pang Prateed candles to illuminate the whole city on Saturday, 31 October 2020 at 18:30 hrs. along Rachadamnoen Road.

  #rachadamnoenchiangmai

 34. “วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 2

  Leave a Comment

  วันที่ 17 ตุลาคม 2563

  ภาพกิจกรรม “วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 2
  โดยความร่วมมือระหว่างวิถีราชดำเนิน, โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ, เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
  ได้จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการทำดินหมักธรรมชาติจากเศษอาหารในครัวเรือน” ณ วัดชัยพระเกียรติ

  วิทยากรผู้ให้ความรู้ — คุณชูเกียรติ โกแมน จากสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัว หรือขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยอาศัยการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ

  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ลงมือทำการปลุงดินสำหรับปลูกผักประเภทต่าง ๆ และยังได้รับกล้าผักสวนครัวเพื่อนำกลับไปปลูกต่อไป

  ซึ่งการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาระดับย่านในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดงานด้านสุขภาวะของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ถนนราชดำเนิน ที่เดิมทีได้มีการคัดแยกขยะอยู่แล้วนั้น มาคิดวิธีลดขยะในครัวเรือนและทำให้ขยะเกิดประโยชน์สูงสุด

 35. ประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนิน

  Leave a Comment

  วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ (ประตูท่าแพ-วัดพระสิงห์) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยของตัวเอง

  โดยครั้งนี้ได้มีการทำความตกลงเรื่องของการสืบสานประเพณียี่เป็งร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการร่วมจุดผางประทีปทั้งเส้นถนนในคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และผู้ประกอบการของถนนราชดำเนินจะร่วมมือกันดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โดยตั้งเป้าหมายว่าผู้ประกอบการทั้งถนนเส้นนี้จะผ่านมาตรฐาน SHA 100%

  ที่มา:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1741238422708593&id=274052676093849

 36. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม

  Leave a Comment

  วันที่ 7 ตุลาคม 2563

  ทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับกลุ่มน้องๆนักเรียน จากโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ทั้ง 3 อาคาร

  และนอกจากนั้นเรายังจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัลกับทางพิพิธภัณฑ์ในช่วงท้ายของการนำชมของวิทยากร ตลอดกิจกรรมเป็นไปด้วยความรู้ที่ทางวิทยากรได้มอบความรู้ และนักศึกษายังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่ทางเครือบ่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่น้อง ๆ นักเรียน

  กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามความรู้ในพิพิธภัณฑ์ และแจกของรางวัลของทางเครือข่ายยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง

  ทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกๆท่าน สถานศึกษาต่าง ๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่กันได้

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 37. ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

  Leave a Comment

  วันที่ 28 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ทั้ง 3 อาคาร

  และนอกจากนั้นเรายังจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัลกับทางพิพิธภัณฑ์ในช่วงท้ายของการนำชมของวิทยากร ตลอดกิจกรรมเป็นไปด้วยความรู้ที่ทางวิทยากรได้มอบความรู้ และนักศึกษายังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมดังกล่าว

  กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามความรู้ในพิพิธภัณฑ์ และแจกของรางวัลของทางเครือข่ายยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง

  ทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุกๆท่าน สถานศึกษาต่างๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 38. ต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย

  Leave a Comment

  วันที่ 22 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับน้อง ๆ และคณะครู จากโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย จำนวน 140 คน ที่แวะมาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ทั้ง 3 อาคาร

  และนอกจากนั้นเรายังจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัลกับทางพิพิธภัณฑ์ในช่วงท้ายของการนำชมของวิทยากร ตลอดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานของเด็ก ๆ ได้ทั้งความรู้และรับของรางวัล

  ทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน สถานศึกษาต่าง ๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 39. ต้อนรับและให้ความรู้นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลไชยปราการ

  Leave a Comment

  วันที่ 18 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลไชยปราการ ที่มาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ทั้ง 3 อาคาร

  และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน สถานศึกษาต่าง ๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 40. ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ

  Leave a Comment

  วันที่ 18 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ที่มาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ทั้ง 3 อาคาร

  และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน สถานศึกษาต่าง ๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 41. ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี พายัพ

  Leave a Comment

  วันที่ 17 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี พายัพ ที่มาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ทั้ง 3 อาคาร

  และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน สถานศึกษาต่าง ๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 42. ต้อนรับการทัศนศึกษาของโรงเรียนนันทชาติ และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

  Leave a Comment

  วันที่ 11 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนันทชาติ และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ที่มาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ทั้ง 3 อาคาร

  และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน สถานศึกษาต่าง ๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 43. คณะเข้าชมจากโรงเรียนจ่าอากาศ

  Leave a Comment

  วันที่ 10 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะโรงเรียนจ่าอากาศ ที่แวะมาเที่ยวชมทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ทั้ง 3 อาคาร

  และทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน สถานศึกษาต่างๆ สถานประกอบการ มาเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่กันได้

  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 053-217793

 44. “Help tree เมื่อต้นไม้ป่วย”

  Leave a Comment

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Help tree เมื่อต้นไม้ป่วย”
  ซึ่งจัดขึ้นโดนกลุ่มอาสาสมัคร green rangers

  โดยเชิญชวน ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นอาสาสมัคร ช่วยกันถอนตะปูออกจากต้นไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ป่วยและรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนราชดำเนินให้ยั่งยืน

 45. “วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 1

  Leave a Comment

  ภาพกิจกรรม “วิถีราชดำเนิน” ครั้งที่ 1
  การทำน้ำยาล้างจาน และน้ำหมักเอนกประสงค์

  การทำน้ำยากำจัดกลิ่น และ น้ำยาเอนกประสงค์ (ลดไขมัน) จากของใช้ในครัวเรือนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อน้ำยาเคมีเพื่อทำความสะอาด

  กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการ และ บุคคลทั่วไป โดยผู้อบรมให้ความรู้ คือ ร้านผัดไทราชดำเนิน และ ร้านข้าวต้มสามล้าน ผู้พัฒนาสูตรและใช้งานจริง

  ซึ่งน้ำยาเอนกประสงค์ช่วยลดปริมาณไขมันจากเศษอาหารในถังดักไขมัน และยังทำให้น้ำที่ถูกใช้สำหรับการชะล้างเหลือปริมาณไขมันน้อยมาก ก่อนถูกระบายสู่สาธารณะ

  กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง วิถีราชดำเนิน โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และเขียว สวย หอม เพื่อการเคลื่อนงาน 1 ใน 4 กรอบงานเพื่อพัฒนาระดับย่านในอนาคต

 46. Announcement of museums open date and time

  Leave a Comment

  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) จะเปิดทำการในวันพุธ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดทำการวันจันทร์และอังคาร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5321-7793, 0-5321-9833

  From October 2020 onwards, Chiangmai Centre Museums (Chiangmai City Arts & Cultural Centre, Chiangmai Historical Centre, Lanna Folklife Museum)
  Open on Wednesday – Sunday (Including public holidays)
  08.30-16.30
  Closed on Monday and Tuesday
  More information, please contact us
  0-5321-7793, 0-5321-9833

  从2020年10月起,清迈巴生博物馆网络(清迈市艺术文化中心,兰纳民俗博物馆,清迈市历史厅)

  开放此时间:上午8.30点至下午4.30点,
  周三至周日。
  周一和周二 关闭。

  有关更多信息,请联系0-5321-7793、0-5321-9833。

 47. วันเวลาเปิดให้เข้าชม

  Leave a Comment

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)ทั้งนี้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  We are pleased to announce that ‘Chiang Mai Centre Museums’ the museums will be operated from Monday to Friday from 08:30 to 16:30 hrs and closed on public holidays. To prevent and reduce the spread of the Coronavirus 2019 (COVID-19), we kindly ask every visitor to comply with strict government measures.

 48. About the closure of Chiang Mai Centre Museums

  Leave a Comment

  Chiang Mai Municipal Announcement

  เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ขอขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อทำการปรับปรุงห้องนิทรรศการและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร และหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกคนอีกครั้งในเร็ววันนี้ ระหว่างนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและบริการออนไลน์ของเราเพิ่มเติมได้ที่ www.cmocity.com Facebook: เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

 49. Mold

  Leave a Comment

  Mold

  Hand to Hand #5

  ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมที่ 5 ที่มีชื่อว่า “ปั้น” ในโครงการ Hand to Hand จากมือพี่สู่มือน้อง ณ วัดเชียงมั่น.

  กิจกรรมในหัวข้อนี้ ส่งเสริมให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการปั้นดินขั้นพื้นฐานอย่างง่ายกับการปั้นลายไทยแบบ “นูนสูง” โดยการใช้ดินน้ำมัน เพื่อฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือ รวมถึงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และวัดเชียงมั่น ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณเขตเมืองเก่า

  สำหรับกิจกรรมครั้งสุดท้าย มีชื่อกิจกรรมว่า “Wonder blossom” จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมจะเริ่มในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. รับจำนวน 10 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะอยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปี

  สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793

 50. COVID-19 virus protection

  Leave a Comment

  COVID-19 virus protection

  เนื่องด้วยช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส จึงทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

 51. Drawing and city tour

  Leave a Comment

  Drawing and city tour

  Hand to Hand #4

  กิจกรรม Hand to hand จากมือพี่สู่มือน้อง ครั้งที่ 4 มีชื่อกิจกรรมว่า “วาดเส้นชมเมือง”

  โดยเหล่าวิทยากรของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ได้พาน้อง ๆ นั่งรถรางชมเมือง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณแห่งนี้ ตั้งแต่เส้นทางประตูหัวเวียงจนถึงประตูท่าแพ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของเมือง และลงพักที่ “วัดแสนฝาง” วัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำกิจกรรม “วาดเส้น”

  ซึ่งในฐานกิจกรรมน้อง ๆ จะได้ฝึกวาดภาพธรรมชาติและสถาปัตยกรรมภายในวัด เช่น เจดีย์ วิหาร อาคารสไตล์พม่า รวมถึงการวาดภาพต้นไม้นานาชนิด ในรูปแบบ “Quick sketch” หรือ วาดภาพลายเส้นอย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างโดยรวมของสิ่งที่มอง และถ่ายทอดลงบนกระดาษ

  และครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 จะเป็นกิจกรรม “ปั้น” ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณวัดเชียงมั่น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ลักษณะการใช้ดินน้ำมัน เพื่อปั้นขึ้นรูปเป็นลวดลายปูนปั้นอย่างง่ายสำหรับเด็ก

  สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793

 52. Basketry

  1 Comment

  BASKETRY

  Hand to Hand #3

  สำหรับครั้งนี้สอนให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้การ “สานพัด” ที่ใช้งานได้จริง ได้รู้จัก “เส้นตอก” วัสดุจากธรรมชาติที่บรรพบุรุษนำมารังสรรค์เป็นสิ่งต่างๆมาอย่างยาวนาน กิจกรรมนี้ดำเนินการโดย พี่ ๆ วิทยากรของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

  และครั้งที่ 4 นี้ จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 คือ กิจกรรม “วาดเส้น ชมเมือง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จะเป็นกิยกรรมออกนอกสถานที่นั่นคือ การนั่งรถรางชมเมือง ย่านชุมชนวัดเกตถึงวัดแสนฝาง

  กิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้นั่งรถชมเมือง พร้อมกับการบรรยายของวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตในอดีตของเส้นทางย่านเศรษกิจคือ ย่านชุมชน วัดเกตุ ตลอดจนถึงถนนท่าแพ และหยุดพักรถรางที่บริเวณวัดแสนฝาง เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัสบรรยากาศของวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ พร้อมทั้งกับการนั่งวาดภาพแบบลายเส้นกับพี่ ๆ วิทยากร (วาดเส้นขั้นพื้นฐาน) และเดินทางกลับมายังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

  กิจกรรมจะเริ่มในช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. รับจำนวนครั้งละ 10 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะอยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปี

  สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793

 53. Brass Flower

  Leave a Comment

  Brass Flower

  Hand to Hand #2

  “ดอกไม้ไหว” ในเครื่องประดับ ของสตรีชาวล้านนา นิยมทำจากทองเหลืองแผ่นเงิน หรือแผ่นทอง ทำเป็นรูปดอกไม้ต่าง ๆ และจับเข้าช่อ เพื่อใช้ประดับมุ่นมวยผม ตกแต่งเพื่อความงดงามเวลาไปงานโอกาสที่สำคัญต่าง ๆ

  ทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมเพื่อ “ปลูกต้นกล้า” ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 นี้ ในหัวข้อ “ครัวหย้องดอกไม้ไหว” ได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำดอกไม้ไหวตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสำเร็จลุล่วงเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่า โดยวิทยากรของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

  และในกิจกรรมวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คือกิจกรรมการ “จักสาน” สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้การจักสานขั้นพื้นฐานอย่างง่าย เรียนรู้ศิลปะนี้อีกหนึ่งแขนงที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่

  สำหรับผู้ปกครองท่านใดหรือน้อง ๆ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถสมัครผ่านเพจ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-217793

 54. LUA : Beaded

  Leave a Comment

  LUA : Beaded

  Hand to Hand #1

  กิจกรรม Hand to Hand ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
  กิจกรรมร้อยลูกปัดละเวือะ โดย วิทยากรกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
  ในกิจกรรมนี้ สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของเครื่องประดับของชาวลัวะนั่นคือ”ลูกปัด” ซึ่งเป็นเครื่องประดับหลักที่โดดเด่นของชนกลุ่มนี้ สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การร้อยลูกปัดเพื่อประยุกต์เป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น พวงกุญแจ ต่างหู ตามจินตการของเด็ก ๆ

  ในกิจกรรมต่อไปนั้นคือการทำ “ดอกไม้ไหวทองเหลือง” ซึ่งเป็นเครื่องประดับของสตรีชาวล้านนา ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563.
  ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ผู้ปกครองท่านใดสนใจให้น้อง ๆ ร่วมทำกิจกรรมสามารถลงทะเบียนรายชื่อได้ที่เพจเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ กิจกรรมละ 10 ท่าน เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ปกครองสามารถเตรียมขนมหรือน้ำดื่มให้กับน้อง ๆ มารับประทานได้ระหว่างการทำกิจกรรม